دلنوشته های زیبا خرداد 94

اینجا حریم من است حریم قلب کوچکم!
قفس تنهایی من و حرف های ناگفته ام...
کسی دلش برایم نسوزد
من این قفس را دوس دارم و تنهایی ام را
تنهایی...
تنها اتفاق این روزهای من است...
وقتــــــــــــی آغـــــــــوشت را به روی آرزوهایم باز می کنـــــــــی
آنقــــــــــــدر مجذوب گـــــــــرمای وجودت میشـــــوم
کــــــــــــه جـــــــــــز آرامـــــــــش آغـــوشت
تمام آرزوهای خواستنی دیگر را از یاد می برم ....
دلـــایــل بــودنـم را مـــرور میــکنـم هـــر روز
 
هـــر روز از تـــعـدادشــان کــــم میــشـود
 
آخـــریــن بـــاری کــه شـــمــردمــشـان
 
تــنهــا یـک دلیــل بــرایـم مـانـده بــود
 
آنــهــــــــــم دیــــدن تــــــو بـــــــود
خــوشبختـــــی یعنـــــی :
 
تــــــــــو
عشقتــــــــــ♥
و ثمـــــــره عشـقتـــ♥ــون
 
حتی اگــــــــــــــــــر
تمامی " سین" های خوب دنیا را
در سفره داشته باشم
چه لطفی دارد
وقتی که آینه
" نبودنت" را تکرار می کند
و حافظ
دست و دلش به فال نمی رود
و مــــن
از نبودنت بر سر سفره
پی به آمدن بهاری دیگر می برم
چه سنگین اند بعضی ثانیه ها !
همیشه برای “ماندن ” دلیل هست …
 
و برای “رفتن” بهانه.
همیشه برای “خواستن” نیاز هست …
و برای “رد کردن”، مصلحت.
همیشه برای “داشتن” فضا هست …
و برای “نداشتن” تقصیر.این که سوار بر کدام کوپه این قطار شوی،
به پای ماندن و دست خواستن و عشق داشتنت، بر می گردد
اگر داری که بسم الله …
اگر نه، جهان پر است از “بهانه” و “مصلحت” و “تقصیر” بی صاحب !
دلــــــم یه رمـــان می خــــواد،
اولــش « مـــــن و تـــــــو » باشیـــم،
آخـــــــرش « مـــــــــا »..
زندگی تلخ ترین خواب من است....
خسته ام
خسته از این خواب بلند....
آدم دوست داره گاهی غرق شه!!!
غرق شدن همیشه تو آب نیست...
تو قصه نیست...
تو خیال نیست...
آدم دوست داره گاهی تو یه آغوش غرق بشه!!!
بخواهی یا نخواهی
من عاشق ات شده ام
دور باشی یا نزدیک
مهم نیست
اینکه من
یک لحظه حتی
از یاد تو
خیال تو
و عشق تو غافل نباشم
یعنی اینکه عاشقی را،
رو سپید کرده ام!
تـ♥ـو بایـد باشـے تـآ کـم نیـآورم
 
بایـد باشـے تـآ فـرامـوش نکنـم
 
نفـس کشیـدن را
 
عـشـق را
 
زندگـے را
 
بـودن را
حال امروز من
 
یعنی یک قدم از افسردگی آن طرف تر
 
حتی وقتی میخندم
 
منظورم چیز دیگریست
 
درونم غوغاست
 
ساده میشکنم
 
با یک تلنگر کوچک
 
این گونه نبودم..!!شدم...!!!
 
/ 0 نظر / 35 بازدید